Malowanie elektrostatyczne

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA W PROCESIE MALOWANIA ELEKTROSTATYCZNEGO

Proces malowania elektrostatycznego wymaga zachowania pewny określonych wymagań technicznych. Ich zachowanie jest niezbędne zarówno ze względów BHP, jak również w celu umożliwienia uzyskania oczekiwanych rezultatów technologicznych. Najważniejszym warunkiem niezbędnym do uzyskania oczekiwanych efektów jest prawidłowe uziemienie detali i urządzeń. Nie tylko malowane elementy, ale i wszelkie inne przedmioty przewodzące znajdujące się w odległości do 5 m od pistoletu muszą być dokładnie uziemione. Zarówno podłoga kabiny, jak i otoczenia musi wykazywać odpowiedni współczynnik przewodzenia zgodny z normą EN 50 053-7-2. Jakość uziemień powinna być kontrolowana z odpowiednią częstotliwością, a wszelkie zasady tego procesu są określone właściwymi przepisami. Ponadto pracownicy obsługujący urządzenie, oraz inne postronne osoby poruszające się w otoczeniu malarni powinni używać odpowiedniego obuwia antystatycznego oznaczonego normą EN 50 053. Osoba malująca pistoletem elektrostatycznym nie powinna pracować w rękawicach, a jeśli to jest konieczne z innych powodów, rękawice powinny mieć odpowiedni współczynnik przewodzenia. W niektórych przypadkach można zastosować otwory w rękawicach od strony dłoni otwory, które zapewnią bezpośredni kontakt skóry z przewodzącą rękojeścią pistoletu.